Hjorth Bornholm Vase mit Frauenköpfen

K0149

Mettlach Vase mit Hunden

K0056

Mettlach Eckmann Vase

K0055

Royal Bonn Vase

K0054

Ruscha Milano Vase

K0119